Mød os på Facebook

Kære forældre på Hellebækskolen

I skrivende stund er der rundt omkring på skolen elever, som er i færd med at fordybe sig i et længerevarende forløb i vores fokusuger. Det er en periode, hvor vi oplever høj elevtrivsel. Vi har været noget udfordret på vejret og på en del dage har der virkelig været massiv regn og ikke kun tale om overskuelige periodevise byger. Personalet har på fornemmeste vis håndteret dette med et smil og lavet et par justeringer, så dagen alligevel blev lærerig for alle elever.

Elevtrivselsundersøgelsen

Et af målene med folkeskolereformen er at øge trivslen hos alle danske elever. Alle elever skal udfylde den nationale trivselsundersøgelse, der har været obligatorisk siden 2015.

Resultaterne giver os en mulighed for at forstå lidt af skolens indre liv baseret på data. Det er vigtigt, da trivsel i dag er anerkendt som en altafgørende faktor, der fremmer motivation for læring, læreprocesser, hukommelse og kreativitet.

På Hellebækskolen har eleverne en høj trivsel. Vi ligger på samme niveau som landsgennemsnittet. Vi scorer især højt på det parameter, der omhandler ’social trivsel’. Social trivsel handler om elevernes oplevelse af, hvordan de har det i skolen, i klassen samt omkring mobning. Eksempelvis:

–          Om eleverne føler, at de hører til på skolen

–          Om andre elever accepterer eleven, som denne er

–          Om eleverne er blevet mobbet i dette skoleår?

Der hvor vi kan se, at vi har et arbejde at gøre, er ved at udvikle ’støtte og inspiration’. Støtte og inspiration handler om elevernes oplevelse af at blive inspireret, inddraget og hjulpet i undervisningen. Eksempelvis om:

–          Lærerne er gode til at hjælpe

–          Eleverne er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne

–          Undervisningen er spændende

Når man ser en samlet analyse af alle danske elevers trivsel, er det i ’støtte og inspiration’ at danske elever har den laveste trivsel. Ikke desto mindre er vi på Hellebækskolen selvfølgelig optaget af, at eleverne vil opleve en bedre trivsel på dette parameter. Skolens lærere, skolens tillidsvalgte og repræsentanter fra elevrådet og skolebestyrelsen mødtes den 21. september, hvor vi havde arbejdsmøde mhp. at udvikle elevernes trivsel fremadrettet. I vil høre nærmere om klassernes handleplaner i november. Næste trivselsmåling ligger i første kvartal af 2018.

Brandalarmer på afd. Hellebæk

Vi har desværre også haft to gange, hvor brandalarmen er gået. Første gang var det en gruppe elever, der var kommet til at aktivere den og anden gang, var det en håndværker, der borede i en væg, hvilket desværre fik aktiveret alarmen. Vi vil snart afholde en organiseret evakueringsøvelse.

Brandsyn på afd. Apperup

Der har været brandsyn på afd. Apperup. Brandsyn kommer med jævne mellemrum. Her sikrer brandvæsenet sig, at alt er som det skal være i tilfælde af en evakuering af skolens elever. Der var kun ros fra brandvæsenet til skolen.

Byggeriet tæt på afd. Hellebæk

Som vi tidligere har skrevet om, har vi været udfordret af tung kørsel omkring byggeriet ved Teglhusgrunden. Vi har siden sidst været i dialog med bygherren og har nu en fælles forståelse af, hvor vigtigt det er, at der ikke er tung trafik på Skåningevej i de perioder på dagen, hvor der er flest elever på vej til eller fra skole.

Professionel relationskompetence

Vi lukkede i fredags skolen kl. 13.15, da vi havde et temamøde for hele skolens personale. Vi havde sammen med Hornbæk Skole, som vi jo har et forpligtende samarbejde med, været så heldige at få ph.d. Louise Klinge til Ålsgårde, hvor hun formidlede sin forskning om, hvor afgørende relationen lærer-elev er for elevernes trivsel – både socialt og fagligt. Det var en inspirerende eftermiddag for os alle.

Knowmio

Vi fortalte i sidste nyhedsbrev om det læringsprojekt som vi på Hellebækskolen er med i på hhv. 1. og 6. årgang. Hvis I er nysgerrige og vil læse mere om projektet, kan I se mere på denne hjemmeside http://denlærendeskole.dk/

Boost i uge 45 og åbent hus den 9. november

I ugen fra 6. til 10. november er vi med i Helsingør Kommunes Boost-uge. Her arbejder alle elever fra 0.-8. årgang med den fælleskommunale udfordring om at skabe verdens bedste børne- og ungekommune.

Helsingør Kommunes vision er, at blive ’Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.’ Og i kommunens politikpapirer er det en del af udmøntningen at skabe gode rammer for børn og unge – både dem med problemer og de velfungerende.  At være barn og ung handler om meget andet end skole og dagtilbud. Det handler om familieliv, venskaber, fritidsliv, arbejde og uddannelse. Det handler om ”fede” steder at hænge ud og mange andre ting. Børnene og de unge ved selv allerbedst, hvad der skal til.

Byrådet vil gerne have elevernes bud på, hvordan Helsingør Kommune kan blive den bedste børne- og ungekommune i Danmark. I forlængelse af elevernes arbejde inviteres alle Hellebækskolens familier over på afd. Hellebæk til et åbent hus arrangement, hvor I kan se elevernes bud på at skabe den bedste børne- og ungekommune. Vi glæder os til at se jer alle torsdag den 9. november kl. 16:00-18:00. Bemærk, at der i år ikke er mulighed for at købe mad på skolen.

Hvad skal vi med folkeskolen?

Helsingør Kommune inviterer i samarbejde med Helsingør Lærerforening, forældre fra skolebestyrelserne, Folkekirkens Skoletjeneste og Helsingør Provsti til et politisk møde om folkeskolen i forbindelse med det forestående kommunalvalg.

SÆT derfor allerede nu kryds i kalenderen mandag d. 6. november kl. 19-21. Mødet afholdes på Helsingør Skole, Byskolen i Perssons Palæ.

Kommunalvalg på Bølgen

Den 21. november er der kommunalvalg og Bølgen er valgsted i Ålsgårde. Det betyder konkret for jeres børn, at udskolingseleverne holder pause på afd. Hellebæk. Klubben vil på denne dag tage på tur – nærmere information herom følger fra Bølgen.

Motionsdag

Vi afholder som traditionen byder skolens motionsdag fredag 13. oktober. Lærerne har planlagt en skæg og udfordrende dag for eleverne på begge afdelinger. Læs mere herom på elev- og forældreintra.

Til sidst vil vi ønske alle elever og forældre en rigtig god efterårsferie, der forhåbentlig byder på flere tørvejrsdage, end vi har haft i første del af oktober.

Mange hilsner fra skolens ledelse

Julie, Jeanette, Kent, Karl og Trine